Informacje ogólne

Usługodawca — GRUPA SHERLOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927196, NIP: 5252884975, Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres e-miał: pomoc@grupasherlook.pl

 

Numer konta:
Rachunek - PLN 40 1050 1012 1000 0090 8142 7198
Rachunek - EUR 18 1050 1012 1000 0090 8142 7206 

 

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do grupasherlook.pl lub stron trzecich i są chronione przez międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i lub inne międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

 

Wykorzystanie znaków towarowych grupasherlook.pl

Znaki towarowe i marki grupasherlook.pl mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody grupasherlook.pl. Wykorzystanie znaków towarowych grupasherlook.pl w reklamie i marketingu produktów i usług grupasherlook.pl wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa. Szanujemy Państwa prywatność i dbamy o ochronę danych. Poniżej prezentujemy informacje na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu grupasherlook.pl

Niniejszy obowiązek informacyjny jest jednym z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Administratorem Państwa danych w zakresie świadczenia naszych usług jest GRUPA SHERLOOK Sp. z o.o. siedziba firmy ul. Twarda 18 00-105 Warszawa, która świadczy usługi na Twoją rzecz zgodnie z Polityką prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Serwis grupasherlook.pl, ich udostępnianie oraz przechowywanie określa niniejsza Polityka Prywatności.

 

Jakie dane zbieramy na Twój temat

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu realizowanych usług w ramach grupasherlook.pl.

W przypadku kontaktu mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać w trakcie korespondencji z grupasherlook.pl

 

Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług.

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z grupasherlook.pl

Wykorzystujemy Cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty, historii przeglądania, preferencjach oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

 

Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich i podmiotów publicznych, takich jak wymienione poniżej:

  • niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google;
  • dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);
  • innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 

Czy pozyskujemy dane osób niepełnoletnich?

Nasze Usługi nie są skierowane do osób niepełnoletnich i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba niepełnoletnia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

  • zawarcia lub wykonania umowy;
  • celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych usług;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie lub reklamację zgłoszone na adres: kontakt@grupasherlook.pl;
  • wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych

 

Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

 

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie Serwisu grupasherlook.pl, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email.

 

Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email związanych z naszymi Usługami.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@grupasherlook.pl.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Grupasherlook.pl może ujawnić dane osobowe podmiotom trzecim w celu świadczenia Usług, przestrzegania przepisów prawa, egzekwowania zasad Polityki prywatności, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, a także wykrywania i badania przypadków oszustw i innych działań niezgodnych z prawem. Nie udostępniamy danych osobom trzecim do celów reklamowych i marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzamy kontrole naszych dostawców. Wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami. Dostawcy usług analitycznych pomagają nam analizować, w jaki sposób korzystają z naszych Usług oraz monitorować efektywność kampanii marketingowych naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz sprzedażowych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych, agencjom i biurom kredytowym, zgodnie z upoważnieniami przysługującymi na mocy prawa krajowego, osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny oraz innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania zasad obowiązujących serlook.waw.pl, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w przypadku, gdy w dobrej wierze sherlook.waw.pl uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Jak przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług.

Przechowujemy Twoje dane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych, również po zamknięciu Twojego konta.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą e-mail: pomoc@grupasherlook.pl.

 

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Grupasherlook.pl stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych. Stosowane środki obejmują m.in. zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do centrów przetwarzania danych i systemy autoryzacji dostępu do informacji. Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci nigdy nie jest całkowicie bezpieczne.

 

Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Serwis grupasherlook.pl może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności, za którą Serwis grupasherlook.pl nie jest odpowiedzialny.

 

Kontakt

GRUPA SHERLOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres e-miał: pomoc@grupasherlook.pl